Organizacje pracodawców i przedsiębiorców,a na mocy art. 79a ust. 1, otrzymały legitymację do korzystania ze środków przewidzianych w rozdziale 8 pt.: Protest, odwołanie i skarga.

Podmioty te mają jednak prawo tylko do wnoszenia protestów i odwołań. Z uprawnień tych mogą korzystać tylko te organizacje przedsiębiorców i pracodawców zrzeszające dostawców lub wykonawców, które zostaną wpisane na odpowiednią listę. Obowiązek jej prowadzenia, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 12 uozp, spoczywa na prezesie UZP.

Wpisu na listę dokonuje się na wniosek zainteresowanej organizacji, w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU nr 109, poz. 1158), przywołanej w przepisie art. 79b ust. 1 uozp, przez organizacje pracodawców i przedsiębiorców zrzeszające dostawców należy rozumieć ogólnopolskie organizacje zrzeszające organizacje przedsiębiorców i pracodawców działających na podstawie:

  • ustawy z 22 marca 1989 r. o rzemiośle (DzU nr 17, poz. 92 ze zm.),
  • ustawy z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (DzU nr 34, poz. 194 ze zm.),
  • ustawy o izbach gospodarczych (DzU nr 35, poz. 195 ze zm.),
  • ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (DzU nr 55, poz. 235 ze zm.).

14 marca 2002 r. prezes Urzędu Zamówień Publicznych, na podstawie art. 79b ust. 3 w związku z art. 79a ust. 1 ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, wpisał na listę organizacji pracodawców i przedsiębiorców zrzeszających dostawców lub wykonawców uprawnionych do składania środków odwoławczych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego następujące podmioty:

1. Kołobrzeską Izbę Gospodarczą w Kołobrzegu (nr decyzji – LO/3855/02),

2. Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa w Krakowie (nr decyzji – LO/3856/02),

3. Izbę Budownictwa z siedzibą w Katowicach (nr decyzji – LO/3857/02),

4. Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu (nr decyzji – LO/3858/02),

5. Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa w Warszawie (nr decyzji – LO/3859/02),

6. Cech Rzemiosł Różnych w Namysłowie (nr decyzji – LO/3860/02),

7. Euroregionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Jeleniej Górze (nr decyzji – LO/3861/02),

8. Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie (nr decyzji – LO/3862/02),

9. Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie (nr decyzji – LO/3863/02).

Wydane decyzje staną się ostateczne po upływie 14 dni od ich doręczenia stronom.

Organizacja pracodawców i przedsiębiorców, wnosząc środki odwoławcze, nie musi wykazać uszczerbku w swoim interesie prawnym. Na mocy art. 79 ust. 1 takim uszczerbkiem muszą się natomiast wykazać dostawcy/wykonawcy. Niezbędne jest natomiast wskazanie w proteście i odwołaniu naruszeń ustawy, których – zdaniem odwołującego – dopuścił się zamawiający. Uprawnienie organizacji jest pod tym względem szersze niż uprawnienia dostawców/wykonawców.

Informacja dzięki: www.aleremonty.com.pl